Album ảnh : Ảnh Bảo vệ luận án Tiến sĩ
  • Photo: Tân Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Yến
  • Photo: Tân Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Yến
  • Photo: Tân Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Yến
  • Photo: Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến
  • Photo: Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến