Album ảnh : Ảnh tập thể cán bộ - giảng viên của Khoa
  • Photo: Bộ môn Sinh học cơ thể động vật và thực vật
  • Photo: Bộ môn Di truyền - Sinh học phân tử
  • Photo: Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh
  • Photo: Tập thể CB -GV của Khoa
  • Photo: Tập thể CB -GV của Khoa