Giới thiệu

Bộ môn Di truyền và SHPT trực thuộc Khoa Khoa học Sự sống – Trường Đại học Khoa học, được thành lập trên cơ sở tổ Di truyền và Công nghệ tế bào từ tháng 7 năm 2010.

Hiện nay Bộ môn có 8 cán bộ, trong đó có 1 phó giáo sư, 04 tiến sĩ, 03 thạc sĩ. Bộ môn được Khoa và nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực Di truyền, Sinh học phân tử, sinh lý thực vật và Công nghệ tế bào cho cả 02 ngành cử nhân Công nghệ sinh học và cử nhân Sinh học. Bộ môn có các cán bộ giảng dạy tham gia chính vào đào tạo thạc sĩ công nghệ Sinh học và phối hợp đào tạo chuyên ngành Tiến sĩ hóa sinh học. Bên cạnh lĩnh vực giảng dạy, các cán bộ trong bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và tham gia các đề tài dự án khác thuộc trong lĩnh vực Di truyền, sinh học phân tử và công nghệ tế bào.

Lên đầu trang
Lên đầu trang

Đào tạo

Bộ môn giảng dạy các học phần đại học (Cử nhân sinh học và Cử nhân Công nghệ sinh học) và sau đại học (Thạc sĩ Công nghệ sinh học) thuộc lĩnh vực Di truyền, sinh học phan tử và Công nghệ tế bào

Các học phần giảng dạy đại học

STT

Tên học phần

GV giảng dạy

1

CS di truyền chọn giống

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

2

Di truyền người

3

Sinh học phân tử

4

Kỹ thuật DT

5

ƯD tin học trong SH

6

Công nghệ sinh học ƯD

TS.Nguyễn Thị Hải Yến

7

Di truyền vi sinh vật

8

Di truyền học

9

Công nghệ tế bào

10

Tế bào học

ThS. Vũ Thanh Sắc

11

ĐĐ & PL trong CNSH

12

CNSH trong NN

13

Sinh lý chống chịu TV

14

Sinh lý TV

15

SH chức năng TV

ThS. Vũ Thị Lan

16

Công nghệ sinh học TV

17

Công nghệ tế bào

18

CNo ADN TTH

TS. Hoàng Thị Thu Yến

19

CSDT chọn giống

20

Di truyền học

21

Thực tập sản xuất

22

KT mới trong CNSH

TS. Nguyễn Phú Hùng

23

Liệu pháp gen

24

Kỹ thuật Di truyền

Các học phần giảng dạy cao học:

STT

Tên học phần

Giảng viên giảng dạy

1

Tin SH ứng dụng

Nguyễn Vũ Thanh Thanh

2

PP NCKH trong CNSH

3

Bệnh học phân tử ở người và UD

4

Thực hành kỹ thuật gen

Hoàng Thị Thu Yến

5

Công nghệ gen ĐV

6

Nuôi cấy mô tế bào TV

Nguyễn Thị Hải Yến

7

Nghiên cứu thực tế CNSH

8

KT di truyền VSV

TS. Nguyễn Phú Hùng

Các án bộ trong bộ môn là chủ biên và đồng tác giả của 02 giáo trình, sách:

-Nghiên cứu sự đa dạng và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật

-Thiết kế vector, chuyển gen thực vật trong cải tạo giống cây trồng

-Nhân giống và bảo tồn các loại thực vật bằng công nghệ tế bào

-Nghiên cứu đa dạng sinh học bằng chỉ thị phân tử

-Nghiên cứu di truyền bệnh học phân tử

-Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh ở người, động thực vật, xác định quan hệ DT

-Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Sinh học phân tử và Công nghệ tế bào

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kết quả

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen

Bộ

2014

2016

Đang tiến hành

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

2

Nghiên cứu và phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt Sitophilus ở cây ngô

Đại học

2013

2014

Đang nghiệm thu

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

3

Nghiên cứu các phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Đại học

2013

2014

Đang nghiệm thu

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

4

Nghiên cứu sự đa dạng trong hệ gen của một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR

Đại học

2013

2014

Đang nghiệm thu

TS. Hoàng Thị Thu Yến

5

Nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà bằng kỹ thuật chuyển gennhờ Agrobacterium tumefaciens

Đại học

2012

2013

Tốt

ThS. Vũ Thị Lan

6

Thiết kế vector mang cấu trúc gen liên quan đến khả năng chống chịu ở cây đậu xanh

Bộ GD và ĐT

2010

2011

Xuất sắc

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

7

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen syntenin thuộc hệ miễn dịch tôm sú (Penaeus monodon) liên quan đến bệnh đốm trắng

Bộ GD và ĐT

2008

2009

Tốt

TS. Hoàng Thị Thu Yến

8

Nghiên cứu một số chỉ tiêu hóa sinh quả và phân lập gen CP của virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Bộ GD và ĐT

2008

2009

Xuất sắc

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

9

Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và phân lập gen LEA của một số giống đậu xanh có khả năng chịu hạn.

Bộ GD và ĐT

2007

2008

Tốt

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

10

Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử ở một số giống đậu xanh chịu hạn

Bộ GD và ĐT

2005

2006

Xuất sắc

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh


Nhiều đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu và đang tiến hành

Các cán bộ trong bộ môn đã công bố trên 100 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế.