Thông tin đào tạo đại học chuyên ngành SINH HỌC – BIOLOGY
[ 07/03/2012 07:00 AM | Lượt xem: 1711 ]

Trình độ đào tạo: Đại học

 1. Yêu cầu về kiến thức

* Kiến thức chuyên môn

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo đảm hình thành con người phát triển toàn diện, hữu ích ;

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại về một trong các lĩnh vực: sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể động, thực vật và người, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

- Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm, Sinh học Cơ thể, Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

* Năng lực nghề nghiệp

- Đáp ứng tốt các công việc liên quan đến sinh học, môi trường và sinh thái tài nguyên sinh vật tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ quan quản lí nhà nước  từ trung ương đến địa phương;

- Chương trình đào tạo mềm dẻo cho phép các Cử nhân Sinh học có thể phát triển các kĩ năng và phương pháp sinh học, phối hợp sinh học với những lĩnh vực khác.

 2. Yêu cầu về kĩ năng

* Kĩ năng cứng

- Sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm truyền thống và các máy móc hiện đại nhằm đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực sinh học;

- Có kĩ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết: điều tra, thu thập mẫu, định loại, phân tích và tổng hợp số liệu trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa;

- Có kĩ năng tham gia và triển khai các đề tài, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến sinh học, môi trường và sinh thái tài nguyên sinh vật.

* Kĩ năng mềm

- Có kĩ năng độc lập nghiên cứu và làm việc theo nhóm;

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm để xử lí số liệu;

- Có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc, dịch tài liệu về sinh học.

 3. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt;

- Tỉ mỉ, cần cù, kiên nhẫn, trung thực, chính xác trong thực nghiệm sinh học.

 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Sinh học và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu tại các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, sở, ngành, các trường đại học và cao đẳng có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, môi trường, sinh thái và tài nguyên sinh vật;

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến sinh học, môi trường, sinh thái và tài nguyên sinh vật như các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Y tế…và UBND các cấp;

- Làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp các dịch vụ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu sinh học;

- Có khả năng tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, môi trường, sinh thái và tài nguyên sinh vật;

- Giảng dạy sinh học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học sau đại học đối với tất cả các chuyên về Sinh học hoặc liên thông sang các ngành có liên quan.

Tin tức mới hơn: