Ngành Sinh học
[ 31/01/2016 07:00 AM | Lượt xem: 575 ]

Ngành Sinh học

Ngành đào tạo:           SINH HỌC (Biology)

Trình độ đào tạo:        Đại học

Thời gian đào tạo:       4 năm 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo cử nhân Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý cơ bản và các quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài. Chương trình còn cung cấp những kiến thức khoa học và các phương pháp nghiên cứu về một trong các lĩnh vực: sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể thực vật, động vật và người, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

- Chương trình cũng trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như điều tra thu thập mẫu, định loại, phân tích và tổng hợp các số liệu; giúp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy Sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và Trung học phổ thông; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ Sinh học ở các cơ quan nghiên cứu; làm việc ở các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có liên quan đến sinh học và môi trường.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương                                         

1

Triết học Mác-Lênin

10

Đại số tuyến tính

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

11

Giải tích

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

12

Xác suất – Thống kê

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

13

Vật lý đại cương 1

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

14

Vật lý đại cương 2

6

Ngoại ngữ

15

Thực tập vật lý đại cương

7

Giáo dục Thể chất

16

Hoá học đại cương

8

Giáo dục Quốc phòng

17

Khoa học trái đất

9

Tin học cơ sở

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Kiến thức cơ sở ngành                                                        

1

Hoá hoc phân tích

4

Tế bào học

2

Hoá học hữu cơ

5

Sinh học phân tử

3

Thực tập hoá học phân tích

6

Tiến hoá và đa dạng sinh học

b. Kiến thức ngành                                                                   

1

Thực vật học

5

Vi sinh vật học

2

Động vật học

6

Sinh thái học

3

Hoá sinh học

7

Ứng dụng tin học trong sinh học

4

Di truyền học

8

Thực tập thiên nhiên

Nội dung các học phần (Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Hóa học phân tích

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại phản ứng đ­ược ứng dụng trong hoá phân tích, cơ sở lí thuyết chung và các phương pháp định l­ượng hoá học.

Nội dung chính của học phần gồm: dung dịch chất điện li và cân bằng hoá học, phản ứng axit-bazơ, phản ứng tạo phức, phản ứng kết tủa, phản ứng oxi hóa khử, phương pháp phân tích khối l­ượng và phương pháp phân tích thể tích, phương pháp chuẩn độ axit-bazơ, phương pháp chuẩn độ phức chất, ph­ương pháp chuẩn độ kết tủa, ph­ương pháp chuẩn độ oxi hóa khử, sai số trong phân tích và cách đánh giá.

Một số khái niệm cơ bản ban đầu về phương pháp phân tích công cụ: phương pháp phân tích quang học, điện hoá, ph­ương pháp phân tích sắc kí, sắc kí khí, sắc kí lỏng độ phân giải cao, sắc kí điện di mao quản, ph­ương pháp tách chiết lỏng, chất pha rắn.

Hóa học hữu cơ

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ, về cơ chế của các phản ứng chủ yếu giữa các chất hữu cơ, cấu tạo, cấu hình và cấu dạng của hợp chất hữu cơ. Nắm đ­ược các hiệu ứng chủ yếu để giải thích một số quy luật phản ứng. Giới thiệu về danh pháp hợp chất hữu cơ, phương pháp điều chế, tính chất và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ.

Thực tập hóa học phân tích   

Rèn luyện kĩ năng thực hành, thực nghiệm, củng cố kiến thức đã đ­ược học. Biết cách tiến hành phân tích các mẫu thực tế.

Nội dung của học phần bao gồm:

Ph­ương pháp chuẩn bị dung dịch có nồng độ xác định; Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ, chuẩn độ đơn axit- đơn bazơ, chuẩn độ đơn bazơ, đa bazơ;

Ph­ương pháp chuẩn độ Complexon xác định các ion kim loại trong dung dịch, ph­ương pháp đo bạc xác định các ion halogenua, ph­ương pháp chuẩn độ oxi hoá khử: ph­ương pháp permanganat, ph­ương pháp đicromat, ph­ương pháp iot- thiosunfat, ph­ương pháp bromat.

Tế bào học     

Cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại về: cấu trúc và chức năng của tế bào; màng sinh chất (Plasma membrane); tế bào chất và mạng l­ưới nội sinh chất; ty thể (Mitochondria); lạp thể (Plastide); các bào quan khác; nhân tế bào (Nucleus); sự sinh tr­ưởng và sinh sản của tế bào; phân bào nguyên nhiễm; phân bào giảm nhiễm.

Sinh học phân tử

Cung cấp những kiến thức cơ bản ở mức độ phân tử về các phản ứng sinh học đặc tr­ưng cho sự sống, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia tế bào và hình thành cơ thể ở sinh vật prokaryot và eukaryot; những kiến thức cơ bản và cần thiết cho Công nghệ Gen (Công nghệ ADN); những phương pháp và kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn của sinh học.

Giới thiệu về cấu trúc genome, hoạt động của gen trong tế bào; tổng hợp và sửa chữa ADN, ADN tái tổ hợp, kỹ thuật tách dòng và tái tổ hợp ADN và vận chuyển protein trong tế bào.

Tiến hóa và đa dạng sinh học

Trang bị cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về các học thuyết tiến hóa nguồn gốc sự sống, sự tiến hóa xét ở mức độ gen-enzym, mức độ phân tử và mức độ nhiễm sắc thể; các nhân tố tiến hóa; sự phát sinh chủng loại và cơ chế hình thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với môi tr­ường và cuộc sống của con người; các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

Khoa học trái đất

Đề cập đến: Các khái niệm chung về Khoa học trái đất; Tổng quan về trái đất nh­ư vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng bên ngoài của trái đất, các tính chất vật lý và hóa học, cấu tạo, nguồn gốc và tuổi của trái đất; Khái niệm về thạch quyển, thành phần vật chất của thạch quyển, tuổi của các thành tạo địa chất và các quá trình địa chất nội sinh; Khái niệm về thủy quyển, các biển và các đại d­ương, hoạt động địa chất của thủy quyển và nguồn gốc của thủy quyển; Khí quyển, cấu trúc của khí quyển, các hoạt động địa chất của khí quyển, nguồn gốc của khí quyển; Sinh quyển, các khái niệm về sinh quyển, tác dụng địa chất của sinh quyển và tài nguyên sinh vật; Địa hình bề mặt trái đất và thổ nh­ưỡng, địa hình trên đại lục, địa hình đáy biển và đại d­ương; Khái niệm về thổ nh­ưỡng, quá trình hình thành đất và quy luật phân bố.

Thực vật học  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: tế bào, mô và cấu trúc các cơ quan của thực vật (chủ yếu thực vật có mạch); ph­ương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và khả năng mô tả cấu tạo của cơ thể thực vật ở các mức độ tế bào, mô và các cơ quan dinh d­ưỡng cũng như­ sinh sản của thực vật có mạch (chủ yếu là thực vật hạt kín); giải thích những biến đổi hình thái và cấu tạo đó trong các điều kiện khác nhau.

Tin tức mới hơn: