Thông tin đào tạo ngành SINH HỌC - Khoa Khoa học Sự sống
[ 14/02/2016 07:00 AM | Lượt xem: 1592 ]

Ngành Cử nhân: SINH HỌC (Biology)

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành: D420101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học;

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản và quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã);

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học để có thể ứng dụng được vào thực tiễn;

- Có khả năng tư duy nghiên cứu;

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học;

- Có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản và quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã);

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học để có thể ứng dụng được vào thực tiễn;

- Có khả năng tư duy nghiên cứu;

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học;

- Có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân Công nghệ sinh học có thể làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên,… tại:

-       Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, sinh học thực nghiệm, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường;

-       Các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường như: Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp, Bệnh viện, Công an, ...;

-       Có khả năng tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường;

-       Giảng dạy các môn Sinh học tại một số Trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp và Trung học phổ thông;

-       Có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu công nghệ sinh học;

-       Có khả năng làm việc ở các UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, trung tâm, … với vai trò là các chuyên viên về CNSH.

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

  Kiến thức giáo dục đại cương


1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác - Lênin

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

Tư tưởng Hồ chí Minh

5

Tiếng Anh (1,2,3)

3

Pháp luật đại cương

 

 

Kiến thức ngành/chuyên ngành

Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

1

Đại số và hình học giải tích B

5

Tin học cơ sở

2

Xác suất thống kê

6

Giải tích B1

3

Vật lí đại cương 1

7

Vật lí đại cương 2

4

Các khoa học trái đất

8

Hoá đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

1

Hóa hữu cơ 1

12

Kỹ thuật di truyền

2

Hóa phân tích 1

13

Miễn dịch

3

Tế bào học

14

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

Di truyền học

15

Sinh  thái học

5

Hóa sinh học

16

Thực vật học

6

Vi sinh vật

17

Động vật học

7

Thống kê sinh học

18

Sinh lý thực vật

8

Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật

19

Sinh lý người và động vật

9

Mô phôi học

20

Sinh học người

10

Sinh học phân tử

21

Nguyên tắc phân loại sinh vật

11

Tin sinh học

22

Tiếng Anh chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành

a. Chuyên ngành sinh dược

1

Dược liệu

4

Nghiên cứu tài nguyên cây thuốc

2

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

5

Dược lý học

3

Thực vật dược

 

 

b. Chuyên ngành:  Sinh học thực nghiệm

1

Công nghệ hóa sinh

4

Vi sinh vật nông nghiệp

2

Cơ sở di truyền chọn giống

5

Vi sinh vật y học

3

Hóa sinh protein và enzyme

 

 

c. Chuyên ngành:  Sinh học cơ thể và sinh thái

1

Sinh thái học động vật

4

Sinh thái học côn trùng

2

Sinh thái học thực vật

5

Tiến hóa hình thái TV hạt kín

3

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

  Nội dung một số học phần bắt buộc

HOÁ SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, cấu trúc và chức năng  của các đại phân tử sinh học cấu tạo tế bào và cơ thể sống; quá trình trao đổi chất và chuyển hoá của các đại phân tử sinh học.

VI SINH VẬT HỌC

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của VSV, đồng thời nắm được các đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào cũng như các đặc điểm sinh lý học của sự sinh trưởng và trao đổi chất ở VSV

ĐA DẠNG DẠNG SINH HỌC VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các học thuyết tiến hóa nguồn gốc sự sống; các nhân tố tiến hóa; sự phát sinh chủng loại và cơ chế hình thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với môi trường và cuộc sống của con người; các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

SINH THÁI HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở sinh thái học về môi trường vô sinh, môi trường hữu sinh, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã và hệ sinh thái,  trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái cơ bản và bảo vệ

THỰC VẬT HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tế bào học thực vật, mô học, giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của thực vật; đồng thời cung cấp những kiến thức về hệ thống phân loại thực vật từ thấp đến cao, quan hệ họ hàng và sự tiến hóa của thực vật.

ĐỘNG VẬT HỌC

 Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý cơ  bản và các quá trình sinh học khác nhau của khoa học sự sống (ở mức độ cơ quan, cơ thể), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như điều tra thu thập mẫu, định loại, phân tích tổng hợp các số liệu…

SINH LÍ  THỰC VẬT

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các quá trình  sinh lí diễn ra trong cơ thể thực vật: Sự trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp ; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Hô hấp thực vật; Sinh trưởng và phát triển thực vật

SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể động vật và người

SINH HỌC NGƯỜI

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sinh học người và những khía cạnh ứng dụng của nó, bao gồm: nguồn gốc và tiến hoá người, di truyền người và quần thể, biến dị sinh học người, tăng trưởng và phát triển cơ thể người, dinh dưỡng, sức khoẻ và bệnh ở người, sinh thái học người, ứng dụng của sinh học người trong phân tích hình sự.

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI SINH VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguyên lý và phương pháp về phân loại sinh vật; luật danh pháp quốc tế về phân loại học, kỹ năng thực hành trong phân loại học; các đặc điểm của sinh vật được sử dụng trong phân loại học, các quan niệm về loài, các thứ bậc dùng trong phân loại học .