Kế hoạch nộp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo
[ 23/02/2017 23:02 PM | Lượt xem: 439 ]
Thông tin chi tiết có trong link file dưới đây:
https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jsTnJ3aFVOZnVkQmUtSUxFaTdFb1VCOGFyVXpR