Về việc mở lớp lớp học phần cải thiện đợt 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017
[ 15/03/2017 07:42 AM | Lượt xem: 625 ]
Kính gửi trợ lý Đào tạo các Khoa, BM về việc mở thêm lớp học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017. Căn cứ đơn xin mở lớp học phần của các Khoa, Bm, Phòng Đào tạo đã lập danh sách và xin ý kiến Ban Giám hiệu về việc mở thêm các lớp học phần cải thiện đợt 2 năm học 2016 - 2017. Kính đề nghị các đ/c thông báo cho sinh viên đơn vị mình đã nộp đơn và được Ban Giám hiệu đồng ý mở lớp lên nộp tiền tại phòng Kế toán _ Tài chính trước ngày 28/3/2017. Nếu sau thời hạn trên phòng Đào tạo căn cứ danh sách đã nộp tiền và lập thời khóa biểu giảng dạy. Trân trọng cảm ơn
Ghi chú: Đối với các Khóa K11, K12..số lượng SV không đủ 20 không đủ điều kiện mở lớp.

chi tiết tại file đính kèm: 
https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jsNDZ3d1ZoUEVWYnpCdGpTSndyR1pHdDJLNC00