Quyết định về việc đổi tên Khoa Khoa học Sự sống thành Khoa Công nghệ sinh học
[ 08/06/2017 00:00 AM | Lượt xem: 536 ]
Quyết định về việc đổi tên Khoa Khoa học Sự sống thành Khoa Công nghệ sinh học. Khoa xin thông báo tới các thầy các cô tên chính thức của Khoa chúng ta là KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC.
Chúc mừng tên mới của Khoa