V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2017 đến 31/12/2019
[ 09/06/2017 15:55 PM | Lượt xem: 573 ]
V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2017 đến 31/12/2019

Thông tin chi tiết tại đây